J&D Special

Shop

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

J&D Investment s.r.o. sa zaväzuje trvalo chrániť všetky osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a ZVOP-1. Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v záložke Nastavenia ochrany osobných údajov. Užívateľ si musí byť vedomý toho, že je povinný poskytnúť osobnému obchodníkovi svoje osobné údaje v správnej a pravdivej forme a taktiež je povinný informovať internetového obchodníka o zmene svojich údajov. Užívateľ akceptovaním týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne.

Sťažnosti a spory

J&D Investment s.r.o. v súlade s platnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa. Uveďte celé meno Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie, aby splnila svoju povinnosť poskytovať efektívny systém riešenia sťažností. V prípade problémov môže kupujúci kontaktovať predávajúceho Pre zadanie mailu uveďte celý názov firmy e-mailom. Reklamácia sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresy zadajte mail Postup vybavovania reklamácie je dôverný. Uveďte celý názov spoločnosti, je si vedomý toho, že podstatnou črtou spotrebiteľských sporov je nepomer medzi ekonomickou hodnotou reklamácie a časovou náročnosťou a nákladmi vynaloženými na riešenie sporu, čo je zároveň hlavnou prekážkou spotrebiteľa nevedenia súdneho sporu. Preto, Zadajte celý názov spoločnosti, sa snaží podľa svojich najlepších schopností vyriešiť akékoľvek spory priateľsky.

Vylúčenie zodpovednosti

Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky používania internetového obchodu a jeho obsahu, vrátane akejkoľvek materiálnej či nemateriálnej ujmy. Je zodpovednosťou používateľa, aby obsah v internetovom obchode používal rozumne, aby čo najlepšie využil.

Napriek tomu, že internetový obchod je chránený protokolom SSL, existuje možnosť zneužitia internetového obchodu, ktorú poskytovateľ neovplyvňuje. Z tohto dôvodu poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za prípadné stiahnutie škodlivého softvéru, ktorý by mohol byť nainštalovaný na zariadení užívateľa, z ktorého pristupuje do internetového obchodu. Poskytovateľ odporúča používateľom, aby sa riadne poučili o riziku infekcie na túto tému a chránili svoje zariadenia pred možným stiahnutím malvéru.

Napriek tomu, že sa poskytovateľ snaží v internetovom obchode zabezpečiť presnosť a aktuálnosť údajov so všetkou starostlivosťou, existuje možnosť, že v dôsledku veľkého množstva produktov alebo rýchlych zmien informácií, informácií o tovare, dodacej lehote, cene resp. akékoľvek iné informácie sa môžu líšiť.obchod alebo tieto sú neúplné. Používateľ je zodpovedný za kontrolu informácií, ak existuje podozrenie na nesprávne a neúplné informácie. Vyhradzujeme si právo zmeniť informácie o produkte vrátane obrázkov a všetkých ďalších súvisiacich informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

Poskytovateľ nezodpovedá za občasnú nefunkčnosť internetového obchodu, prípadnú nepresnosť informácií v internetovom obchode a taktiež za prípadné škody spôsobené nedostupnosťou, použitím alebo nemožnosťou použiť informácie v internetovom obchode.

V prípade, že si užívateľ objednal tovar, ktorý obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, poskytovateľ na to užívateľa upozorní a umožní Vám odstúpiť od objednávky. Ak užívateľ po odoslaní objednávky a pred prevzatím tovaru domov zistí, že má chybné údaje, je povinný oznámiť chybu v internetovom obchode a poskytovateľ mu umožní objednávku zrušiť alebo nahradiť.

Poskytovateľ sa aktívne podieľa na aktualizácii fotografií v internetovom obchode, takže všetky obrázky musia byť brané ako symbolické. Niektoré vlastnosti položky na obrázku nezodpovedajú skutočnému stavu položiek (napr. veľkosť položky na obrázku).

Poskytovateľ nezodpovedá za obsah komentárov v internetovom obchode poskytovaných užívateľmi. Poskytovateľ môže odmietnuť komentáre, ktoré obsahujú zjavné nepravdy, zavádzajúce skutočnosti alebo urážlivý obsah pre ostatných užívateľov, ako aj pre samotného poskytovateľa.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať podstatné a iné zmeny a zmeny Všeobecných obchodných podmienok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ponuku predaja v internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a správnosti informácií zverejnených na webovej stránke. V niektorých prípadoch vám však poskytovateľ produktu nemusí byť schopný dodať tovar, pretože je vypredaný a vypredaný. Napriek tomu sa vlastnosti tovaru, dodacia lehota alebo cena môžu zmeniť tak rýchlo, že poskytovateľ neopraví informácie na webovej stránke. V takom prípade poskytovateľ oznámi objednávateľovi zmeny a umožní mu odstúpiť od objednávky alebo vymeniť objednaný tovar.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmeniť obchodné podmienky, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s právnymi normami J&D Investment s.r.o., neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ začať v zmysle mimosúdneho riešenia sporov. -Zákon o súdnom riešení spotrebiteľských sporov. Uveďte celý názov spoločnosti, ktorá ako poskytovateľ tovarov a služieb umožňuje online nakupovanie na území Slovinskej republiky, na svojej webovej stránke zverejňuje elektronický odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov online (SRPS). Platforma je pre spotrebiteľov dostupná tu.

Uvedená úprava vyplýva zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenie (EÚ) č. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2016/2004 a Smernica 2009/22 / ES.

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa nákupu

Kupujúci je podľa Záväzkového poriadku povinný prevziať objednaný balík a zaplatiť výkupné. Ak kupujúci objednaný tovar, ktorý je zaslaný na dobierku, v žiadnom prípade neprevezme a po čakacej lehote na pošte pätnástich (15) dní sa vráti späť na adresu spoločnosti, NEPOvažuje sa to za odstúpenie od zmluvy. od zmluvy.táto je stále platne uzavretá a ide o jednostranné neohlásené odstúpenie kupujúceho od zmluvy. Ak si kupujúci balík týmto konaním neprevezme, spôsobuje spoločnosti finančnú škodu. V prípade neprevzatia je tak kupujúci zodpovedný za uhradenie nákladov na prepravu a zaslanie/vrátenie produktov spoločnosti, na čo mu predávajúci môže vystaviť faktúru, ktorú je kupujúci povinný uhradiť, pretože neukončil kúpnu zmluvu. zmluvy. V prípade neuhradenia faktúry je vec riešená reklamáciou. Pohľadávky sú regulované externou spoločnosťou. Náklady, ktoré nesúvisia s vyzdvihnutím, sú vo výške 19,90 EUR a zahŕňajú náklady na spracovanie balíka, administratívne náklady, náklady na balenie, dopravu a vrátenie.

Zákazníci, ktorí si tovar neprevzali a spôsobili spoločnosti finančnú škodu, si môžu tovar aj naďalej objednať v internetovom obchode, avšak spoločnosť sa môže rozhodnúť, že môžu využiť len možnosť platby kartou alebo priamym bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti. Aby nedošlo k ďalšiemu šoku.

V prípade podvodných objednávok odovzdáme IP adresu na ďalšie spracovanie ako zneužitie.

Kupujúci je viazaný všeobecnými podmienkami platnými v čase nákupu (online objednávky). Užívateľ je pri zadávaní objednávky upozornený na všeobecné obchodné podmienky a objednávkou potvrdzuje oboznámenie sa s nimi.

 

Zavolajté nám: +421 2 33 22 1000

X
Call Now ButtonZavolajté nám